La història de FECACEN

La Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FECACEN) va ser fundada l’any 1978 a Barcelona i representa la major part del sector educatiu privat no confessional de Catalunya d’ensenyament no universitari.

Les escoles que formen part de la FECACEN són els centres d’ensenyaments reglats i no reglats, i centres concertats i no concertats de totes les etapes educatives.

La FECACEN fou la impulsora dels diferents convenis establerts amb La Caixa per solucionar els endarreriments dels pagaments de les subvencions, fou capdavanera en l’acord de reestructuració de centres privats i concertats i va impulsar l’analogia retributiva del professorat, entre d’altres fites.

A escala autonòmica representa l’entitat com a col·lectiu davant de l’Administració pública, formant part activa del Consell Escolar de Catalunya, de les diverses comissions negociadores, comissions tècniques i de seguiment dels diferents acords del sector.

Els nostres objectius

Agrupar

Agrupar, amb caràcter voluntari, els centres d’ensenyament dedicats a les activitats del seu àmbit.

Representar

Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos econòmics, socials i professionals comuns dels centres d’ensenyament i dels seus titulars.

Establir

Establir serveis propis d’interès comú tant per als centres d’ensenyament com per als seus titulars.

Defensar

Defensar tant els interessos professionals i empresarials dels centres d’ensenyament com el dret a la llibertat d’ensenyament dins el marc de la Constitució Espanyola i de la legalitat vigent.

Col·laborar

Col·laborar amb les entitats federades i servir de via per a la coordinació de les activitats d’interès comú.

Publicar

Publicar tota mena d’informacions relacionades amb l’ensenyament.

Formar

Formar tant a directius de centres d’ensenyament com a professors de tots els nivells educatius excepte l’universitari.

Promoure

Promoure la qualitat de l’ensenyament en tots els seus àmbits: centres docents, òrgans directius, professorat, personal d’administració i serveis, pares i alumnes.

0 % alumnat de Catalunya

0 escoles associades

0 aules

0 famílies

Mapa dels nostres socis

Coneix al nostre equip